Пословно удружење "Топлане Србије"

До 2001. године чланови удружења били су системи даљинског грејања, а од тада на основу основаног интересовања чланови постају и предузећа чија је делатност везана за рад ових енергетских субјеката. Ова предузећа су у својству придружених чланова.

 

Од оснивања до данас Удружење броји 58 система даљинског грејања. Током 2007. године Удружењу су приступилa и два највећа система даљинског грејања, ЈКП Београдске електране и ЈКП Новосадска топлана, тако да данас можемо рећи да нема система даљинског грејања у Републици Србији који није члан.

 

Органи удружења су: Скупштина, Управни одбор и директор. Прве три године седиште Удружења било је у Краљеву, од 2000. до 2018. године у Ужицу, а данас се налази у Шапцу.

Удружење је основано и због међусобне помоћи у свим областима рада, организованог снабдевања енергентима и ефикасније производње и дистрибуције топлотне енергије, афирмације система даљинског грејања у енергетском систему и перманентног стручног усавршавања, као и едукације крајњих купаца о ефикасном коришћењу топлотне енергије и променама законодавног оквира у области енергетике.

Од оснивања до данас Удружење броји 58 система даљинског грејања. Током 2007. године Удружењу су приступиле и две највеће топлане - ЈКП Београдске електране и ЈКП Новосадска топлана, тако да данас можемо рећи да нема топлане у Србији која није члан Удружења.

Мисија Удружења

 

Заштита краткорочних и дугорочних интереса купаца топлотне енергије, произвођача, дистрибутера, снабдевача топлотном енергијом и придружених чланoва Удружења.

 

Краткорочни интереси подразумевају:

 

  • поуздано снабдевање енергијом купаца кроз обезбеђење услова за одржавање одговарајуће погонске спремности постојећих производних капацитета и дистрибутивних мрежа, у складу са важећим прописима и најбољом праксом
  • цене топлотне енергије у складу са оправданим трошковима пословања.

 

Дугорочни интереси се остварују кроз обезбеђење услова за благовремено инвестирање у нову инфраструктуру уз поштовање еколошких норми за заштиту планете, укључујући коришћење обновљивих извора енергије, примене мера енергетске ефикасности и упознавање са примерима добре праксе из реализованих пројеката придружених чланова, а у циљу покривања будућих потреба за топлотном енергијом.

 

Визија Удружења

 

Стварање стабилног регулаторног оквира који подржава поуздано и одрживо снабдевање купаца топлотном енергијом по разумним ценама.

 

Кључне вредности у радној пракси Удружења су:

 

  • Професионализам
  • Интегритет
  • Транспарентност
  • Недискриминација

КАЛКУЛАТОР ТРОШКОВА ЗА ИНДИВИДУАЛНО ГРЕЈАЊE

 

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ ОБЈАШЊЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ КАЛКУЛАТОРА ТРОШКОВА ЗА ИНДИВИДУАЛНО ГРЕЈАЊЕ
(пдф документ)

 

 

 

Наведени износи који су резултат калкулатора  трошкова индивидуалног грејања обухватају само трошкове набавке енергије, односно енергента и у себи не садрже инвестиционе трошкове (набавку пећи, котлова и инсталацију грејања)  и трошкове одржавања и периодичног прегледа инсталације грејања.
 

 

КАЛКУЛАТОР ТРОШКОВА ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ ИЗ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

 

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ ОБЈАШЊЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ  КАЛКУЛАТОРА ТРОШКОВА ЗА  ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ ИЗ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
(пдф документ)